Voorjaarsvakantie in de winter.
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
OCW


10 maart 2014
Inleiding Brief OCW Antwoord van OCW Tweede brief Antwoord op de 2e brief
-- -- -- -- -- -- -- -- --


Inleiding, doel van deze pagina:
Het doel van deze pagina is een consequente naamgeving van schoolvakanties.
Met name is Voorjaarsvakantie een foute benaming omdat die in de winter valt. De Mei-vakantie zou Voorjaarsvakantie moeten heten voor de consequente reeks Winter-, Voorjaars-, Zomer-, Herfst- en Kerstvakantie.
Ik heb een bijbedoeling. Ik weet dat ambtenaren niet in staat zijn redelijk te denken. Zij zullen de fout niet erkennen en zeker niet herstellen. (Ambtenaren hebben per definitie De Verlichting niet meegekregen.)
Ik gebruik deze briefwisseling in mijn boekje over Links Voorrang.
Links Voorrang is vernietigd door dezelfde redeloosheid van de ambtenarij.
Ambtenaren zijn eeuwenlang succesvol geweest in het afschepen van mensen.
Ze vinden dat ze hun werk goed gedaan hebben als ze afgescheept hebben. Ze vragen zich niet af of misschien een fout hersteld moet worden. Verantwoordelijkheid nemen is hun vreemd. Afschepen is het devies.

naar paginabegin


Brief aan OCW
Voorjaarsvakantie.

Op 13 oktober heb ik OCW per brief gevraagd de voorjaarsvakantie om te dopen naar wintervakantie:
Tekst:

13 oktober 2013

L.s.,

Het gaat over de namen van de vakanties.

De zomervakantie en de herfstvakantie hebben hun logische naam. Ze vallen midden in hun seizoen.
De kerstvakantie valt op de grens tussen najaar en winter. Die naam is logisch.
Consequent denkend wordt de voorjaarsvakantie wintervakantie genoemd.
De meivakantie zou voorjaarsvakantie moeten heten.
Zo krijgt elk seizoen zijn vakantie.

Samenvattend
Kerstvakantie
Wintervakantie
Voorjaarsvakantie
Zomervakantie
(Bouwvak)
Herfstvakantie.

Ik verwacht niet dat U mijn suggestie overneemt.
In welk geval ik in het kader van de wet op openbaarheid van bestuur graag de diepere gedachte verneem op grond waarvan U de wintervakantie voorjaarsvakantie genoemd hebt.

In afwachting van Uw antwoord

Hoogachtend
Giel Smeets
Hoogstedelaan 3
6812DL Arnhem
06 8100 8122


naar paginabegin


Antwoordbrief van OCW
Antwoord van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dhr Arjen de Boer toont zich een goede ambtenaar door mij af te schepen. Hij ziet geen enkele reden om de fout te erkennen en zeker niet te herstellen.

de heer G. Smeets Hoogstedelaan 3 6812 DL ARNHEM
Datum 18 oktober 2013
Betreft Uw voorstel voor andere vakantienamen
Geachte heer Smeets,
Hartelijk dank voor uw brief, die wij op 15 oktober 2013 ontvingen. Hierin pleit u voor logischer namen voor de schoolvakanties.
Uw voorstel om de vakanties andere namen te geven is sympathiek, maar het ministerie zal het niet uitvoeren. De Nederlanders zijn namelijk gewend aan deze namen, en er komen nooit klachten over binnen bij het ministerie. Die klachten komen er ongetwijfeld wel, als de door u voorgestelde namen worden ingevoerd. Bovendien zouden mensen bij de door u voorgestelde wintervakantie waarschijnlijk eerder aan de kerstvakantie denken, dan aan de door u voorgestelde wintervakantie (de huidige voorjaarsvakantie).
Met vriendelijke groet,

Arjen de Boer
Afdeling Bestuur en Burger
ministerie van OCW


naar paginabegin


Tweede brief aan OCW over de foute naam Voorjaarsvakantie
In deze tweede brief doe ik een Wet openbaarheid van bestuur.

Aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Aangetekend

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Postbus 16375
2500 BJ Den Haag

Bijlage. Brief referentie 556822

Arnhem 15 november 2013
Onderwerp Wet op openbaarheid van bestuur
Voorjaarsvakantie in de winter gelocaliseerd.

L.S.

Van dhr. Arjen de Boer, afdeling Bestuur en Burger, zie bijlage, heb ik geen redelijk antwoord gekregen wat de reden is geweest om de voorjaarsvakantie in de winter te plannen.

Heden maak ik gebruik van de wet op openbaarheid van bestuur.

Ik verwacht van u een redelijk antwoord op de vraag waarom de voorjaarsvakantie in de winter is geplaatst en niet in het voorjaar.

Graag ontvang de notulering van de bespreking waarin het besluit genomen is..

Als U geen redelijk antwoord kunt geven ontvang ik graag de dwangsom volgens voorschrift.

Hoogachtend
Giel Smeets
Hoogstedelaan 3
6812DL Arnhem
026 4436536


naar paginabegin


Antwoord op mijn brief Wet openbaarheid van bestuur.
Afwijzing.

Ik had gevraagd wat ze er bij gedacht hadden toen ze de foute benaming gegeven hadden. Nu krijg ik het antwoord dat die naam gegeven is door een andere commissie.
Ze trekken niet de conclusie dat ze die fout hadden moeten signaleren en herstellen.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
De heer G. Smeets Hoogstedelaan 3 6812 DL ARNHEM
Datum 6 december 2013
Betreft verzoek om informatie over benaming voorjaarsvakantie
Voortgezet Onderwijs, IPC 2650 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www. rijksoverheid.nl
Contactpersoon W.T.H. Timmerman
Onze referentie 571407
Uw brief van 15 november 2013

Geachte heer Smeets,
In uw brief van 15 november 2013, ontvangen 18 november 2013, heeft u met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) om informatie verzocht over de vraag waarom de voorjaarsvakantie in de winter is geplaatst en niet in het voorjaar. U verzoekt om verstrekking van de notulen van de bespreking waarin is besloten om de voorjaarsvakantie in de winter te plannen.
De ontvangst van uw verzoek is schriftelijk bevestigd bij brief van 26 november 2013, kenmerk 571444.
I. Beslissing
Uw verzoek valt niet onder de reikwijdte van de Wob.
II. Motivering
Het ministerie van OCW is sinds l januari 1997 de trekker van het overleg rond de vakantiedata. Op het moment van overdracht van het trekkerschap was al sprake van een voorjaarsvakantie. Er zijn geen stukken gevonden in de archieven van het ministerie van OCW uit de periode 1997 tot heden, die betrekking hebben op de benaming voorjaarsvakantie.
Vˇˇr l januari 1997 werden de vakantiedata geco÷rdineerd door de Voorlopige Adviesraad voor de Openluchtrecreatie. De archieven van die inmiddels opgeheven Adviesraad zijn reeds openbaar en berusten bij het Nationaal Archief, Prins Willem Alexanderhof 20, 2595 BE Den Haag. Voor zover er informatie over het plannen van de voorjaarsvakantie in documenten is vastgelegd, is deze informatie inmiddels openbaar en op te vragen bij het Nationaal Archief.
Hoogachtend,
De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze, de directeur Voortgezet Onderwijs,
H.H. Post


naar paginabegin

Terug naar Links Voorrang
Hit Counter by Digits
Bezoekersteller
Start 11 januari 2014
11jan1 feb1 mrt1 apr1 mei
1 5 10
0 0,2 0,2
0 0,2 0,2